Ne Pfannekuch’n-Gulus sei Ziegnhand’l

von Anna Wechsler

entnommen dem
„ Illustriertes Erzgebirgisches Sonntagsblatt ”; vom 11. November 1934.


     „Morg’n, Gulus!”;  schrier’s ben Pfannekuch’n-Lus übern Gartenzaun rüber.  Dr Lus,  dar gerood an en Pflaumebaamel,  dos dar Sturm vun Stangel getriem hatt’,  rimbasteln tät,  drehet siech üm un rief:  „Morg’n,  morg’n,  Louis! Kreuznochemol,  su zeitig schu off de Baa,  un vun Kienigswal hinne?”; — „Ha”;,  saht dar,  „iech brauch noch e gruße Zieg—,  un vun Brieftrager ho iech drfohrn,  doß do drinne in Kragelgut ahne zu verkaafn schtieht.”;  —  „Su, su,”;  mahnet dr Pfannekuch’n-Gulus.

De Dorfleit nannt’n ne esu,  weil’r emol zu Faßend in dr Schenk annerthalb Dutzend Pfannekuch’n verposamentiert hatt’,  dorch enner Wett’.  Ahgenahm war men Gulus die Geschicht’ vun domols net,  denn wenn’r an die guttsgammerling Bauchwitting dacht’,  die ’r sallt zwee toogn lang mußte ausschtieh,  un wie’r gede Minut’ dacht’,  ’s täten zerrupp’n,  do nannt’r siech,  solberscht e Rindviech.  Wenn odr mol ahnr „Pannekuch’n-Gulus”; saht,  da machet’r Mordskrach un wöllt ne verdraschn.  Odr nu halfen tät’s nischt,  dan Spitznoome behielt’r bis an sei saligs End’.

     Dr Gulus kam nahndr an Zaun.  „Waßte,  Louis,  do brauchste ’s Kragelgut net,  iech ho ah e Zieg ze verkaaf’n wag’ne Platz,  mei Alte will eitl noch e Sau eifsteckn.”;  —  „Inusse,  Gulus,  dos is mier ganz geleich,  wuh iech kaaf”;,  mahnet dr Louis,  „zeig’ mr emol de Zieg’,  eppr wahrn mr hannelsahnig.”;

     Dos sei die zwee Mannsn a wuhrn,  dee Zieg’ gefuhl ’ne Louis,  un dr Lus krieget seine Pfeng geleich ausgezohlt.

     „Odr nu,  Gulus,  mietnamme kah iech de Zieg’ heit net,  iech muß nei nooch Annebarg,  un ahamzu ho iech eitl abn Teel ze troong”;,  saht dr Louis aus Kienigswal.

     „Macht nischt”;,  rief dr Gulus,  dar fruh war,  sei alte Hap lus zu sei.  „die Zieg’ breng iech Dier morg’n salberscht naus,  iech muß suwiesu in dr Bratmühl.”;
     Ne annern Toog früh machet siech dr Pannekuch’n-Gulus miet dar verkaaftn’ Zieg offn Wag.  Sei Fraa,  de Karline,  schriern aus’n Zieg’nstall noch enooch:  „Harrschtes,  Alter,  kehr’ mr fei net überol ei,  wu dr liebe Gott en Arm rausreckt,  un halt Diech rah,  doß de ze Mittig wied’r do bist!”;

     „Alte Margusch”;,  goob mei Lus giftig zr Antwort un zerret de Zieg wütig an Strick hinn’r siech har!

     Dr Louis wuhnet in Kienigswal in Oeberdorf un dr Gulus mußt miet senn’r Zieg bei e Stücker drei,  vier Kneipen verbei,  Zwee’e hattr schu hinn’r siech,  odr bei dr dritten brachtrsch net übersch Harz.  ’r hatt grußmachting Durscht un wöllt „ner e Tüppl Staadler”; trink’n.  De Zieg bandr drweil fern Haus an en Fansterlodenhaspn ah.
     In dare Gaststub war e settr Qualm,  doß mr net miet en Sabel dorchhaue kunnt,  un dos Dutzend Mannsn,  die im dan grußn rund’n Stammtisch imering soßen,  machetn en Mordsspektakel,  ahner wöllt ne annern überschreie!  ’s war e poor Toog fer dr Reichstogswahl,  un se hoom vun dr Politik gestrietn.

     Wie dr Pfannekuch’n-Gulus eitrat,  schrier gerood ahner:  „Iech bie fern Grenz ¹,  saht wos Irhr wollt!”;  „Un iech”;,  trumpfet dr Strump-Hilf,  dar miet Strümpfen un Strickgarnhausieret,  „wähl ne Stresemann,  iech bie lieberalisch gesinnt!  Hätte,  Gulus,  das kast Du bezeig’n,  mier kenne uns schu dreßßig Garh”;,  schrier ’r ’ne Pfannekuch’n-Gulus ah,  dar de Tür noch net richtig zugemacht hatt’.
     „Nu allemoohl”;,  lachet dar,  „doß Du mei Laabestoog lieberalisch warscht,  kah iech miet gutn Gewissen beschwörn,  denn — drei Liebsten — hatt’ste immer off amol!”;
     „Du Schoofkuup”;,  blöket dr Strup-Hilf,  „su is dos doch net gemahnt!”;  Die annern obr hoom groodnaus gelacht,  un dodurch sei se von daare Politik abkomme,  e annerer Dischkur gieng lus un a ’ne Pfannekuch’n-Lus sei Zieg’nhan’l wuhr ausführlich bered’.  —  Zwee Stund’n sooß dr Gulus in gutr Ruh,  vun verwaang en Tüpp’l Staadler war obr nischt,  —  vier Tüpple — hattr un a noch poor Faustpinsel Kümmel,  un en Kuup hatt’r drahsitzn,  wie dr Strumpwärker-Traugott,  wenn’r Sunntig’s offn Tanzbud’n Posaun blus’,  wie’r miet senn’r Zieg wiedr abrücket.

     Dr Louis in Oeberdorf stahnd unn’r dr Haustür,  wie dr Gulus ne Dorfwag zwischn de Zäun’ rauf kam un rief ärgerlich:
     „Wos fällt Dier de ei,  Gulus,  iech ho doch bei Dier e Zieg kaaft un ken Bock?”;

     „Mach kahne schlachtn Witz’ Louis”;,  mahnet dr Lus ganz gemütlich,  wier’r siech odr imdrehet nooch senn’r Zieg,  do wäe ne fer Schrack bal de Pfeif ausn Maul gerutscht!.  ”;Waß Gott,  De hast racht,  Louis,  sahtr ganz bedeppert,  „do ho iech heit früh statts dr Zieg ne Bock drwischt!  I nu du Uhgelick,  do kah iech odr drhamm wos darlaam,  dos is e Frassn fer meiner Karline"”;
     „Na,  harschtes,  dos is fei odr a starker Tobakl”;,  rief ne Louis sei Fraa ausn Fanster,  „suwos därfet ner uns Weibsn passiern,  do wärn de grußn Guschn ze kan End’ bei Eich Mannsvolk,  dan Guckkastn kenne mr schu!”;

     Dr Gulus nahm ausn Schürzenlatz sei ruts Schnupptüchel un wisched siech ’ne Schweeß ab,  dar ’ne fer Schrack de Backenrunn’r kolleret,  nocherts zeigetr miet senn’r Pfeif nooch ’ne Fanster un saht zun Louis:  „Harschtes,  Louis,”; sahtr,  „nu tröst iech miech,  Du scheinst mier a su e samfte Laura offgelodn ze hoom.  Ja,  ja, ’s hoot haltig e gedr sei Pach’l ze troong!”;  Dodrbei faßetr ’ne Strick fester,  machet kehrt un mahnet:  „Nischt fer uhgut,  Louis,  in annerthalber Stund bie iech wiedr do,  odr noocherts miet dr Zieg!”;

     Dr Louis schrier:  „Olbertsch Gelatsch,  ruh’ Diech ner erscht ewing aus,  su is dos doch net ans Feuer gericht!”;  Odr mei Gulus hatt e schlachts Gewissen,  ließ siech net aufhaln un sappetts ²  ’s Dorf nei.  Wie ’r an dare Kneip kam,  wuh’r zwee Stundn gasassn hat,  pochet dr Wirt ans Fanster und winket wie net gescheid,  dr Lus söllt noch emol reikomme,  weil’r doch senne Socken,  dier’r ben — lieberalischn Strump-Hilf — gekaaft hatt’,  vergassn hatt’ mietzenamme.
     „Su?  Na do muß iech doch noch emol neiguckn”;,  brummet dr Gulus,  band senn Ziegnbock an Haspn,  gieng in dr Gaststub un stecket senne Socken nei in Schürzenlatz.  Dr Lus setzetsiech net,  ar drzeehlet ner fix ’ne Wirt,  daßr ’ne Bock schtatts dr Zieg drwischt hatt,  un zwee Minuten später hattr schu wiedr draußn fer dr Tür de Zieg an Strick un perzet dr Stroß nei! —

     Wie dr Pfannekuchn-Gulus miet dr Zieg drhamm in Hof eitrieb,  kam sei Karline zr Hinnertür raus,  schlug de Händ übrn Kuup zesamme un schrier:  „Inu du Uhgelück,  Du brengst doch de Zieg wiedr miet?”;  „De Zieg breng iech net wiedr,  odr ’ne Bock,  dan iech Talken ³  heit früh schtats dr Zieg erwischt hoob”;,  räsemieret mei Pfannehuchn-Gulus.
     Odr nu leget de Karline lus:  „Wos is dos ferche Mahrerei,  miet Dir is wuhl net ganz richtig,  odr haste Dr gar an ahgedudelt unnerwags, he?  Wos latschte vun Bock,  de hast doch unnere Zieg,  die de heit früh fortgeführt hast,  dohiertn an Strick?”;
     Dr Gulus drehet siech wiedr im wie in Kienigswal fern Louis sen Haus:  „Karline”;,  schrier ’r,  „dos gieht net miet rachtn Dinge zu,  unnere Zieg is verhaxt!  Su gewieß,  wie iech dohiertn für Dier schtieth,  wie iech zun Louis kam,  hatt’ iech en Ziegnbock an Strick,  frögn ner salberscht,  dr Louis hoot aufgemuckt:  &mdash ;„Ar hätt do e Zieg kaaft un ken Bock”;,  —  un sei Alte hoot erscht racht gefuttert!”;

     „Hm,  hm”;.  machet de Karline,  „sohg emol,  wuh biste dee eigekehrt?”;  „Nu,  ben Harmann in Mitteldorf ho iech e Tüppl getrunkn”;,  tat mei Lus ganz uhschillig,  „wahrnd de Zieg in sehrn Stall trappet”;.
     „Su,  ben Harmann,  un wos farche Mannsen sei dee miet dortn gesassn?”;  frug de Karline ganz ruhig.  Dr Gulus wußt net,  wuh sei Karline nauswollt miet ihrer Fragerei un saht ewing uhgeduldig:  „Nusse,  dar un gener ausn Dorf”;,  sahtr,  „un dr Strump-Hilf,  die alte Vielgusch,  a miet!”; „Dr Strump-Hilf”;,  frug de Karline un lachet fuchtig,  „su,  su,  nu kumm iech schu langsam offn Trichter.  Alter,  Du bist e Kamel su lang wie de bist!  Gieh nei in dr Stub un ass den Buttermilchgötzn,  noochmittig schaff iech de Zieg nooch Kienigswal,  un doß se siech bei mier unn’rwags net wiedr in en Bock verwandelt,  do kaste Gift draufnamme!”; —
     Noochmittig ime fünfe hieng de gakaafte Zieg ben Louis in Kienigswal schu in Stall,  de Karline odr sooß in dr Stub miet ’ne Louis senn’r Alten bei en Schalle Kaffee miet Dorfzöppel,  se muß siech ewing stärken,  de Zieg hatt unn’rwags gor esu viel Hupperts un Seitensprüng gemacht,  doß de Karline vun dan Transport ganz ahgegriffn war!

     „Ho iech mersch doch gedacht,  doß se men Alten verolbert hoom”;,  saht de Karline!  „Ja,  dr Brieftrager hoot mier de ganze Schmier drzehlt”;,  lachet dr Louis.  „Erscht hoot dr Strump-Hilf ’ne Wirt sen Bock schtats Eirer Zieg an Haspn gehängt,  un wie rückwärts Dei Gulus sene Socken in dr Gaststub hulet,  hoot ’ne dr Harmann e poor Aagnblick offgehaltn,  un in dare Zeit hoot dr Strump-Hilf,  dar siech versteckt hatt,  ne Bock wiedr gegn dr Zieg vertauscht.  Wenn dr Lus net droffzu geperzt wär wie e blinde Lerch’,  hättersch merkn müssn!”; „Inusse”;,  machet de Karline,  „waßte,  wenn mei Alter a poor Tüppln Bier getrunken hoot,  noocherts sieht dar ’ne Himmel fer ’ne Leierkasten ah,  denn doß dar heit fürmittig net bluß ahns hinn’r dr Bind gegossn hatt,  do laß iech miech geleich frassn!  Odr wart ner,  Strump-Hilf,  kumm Du mier ner wiedr emol unn’r de Händ,  do is Dier Dei Brot gebackn,  Du niedertrachtiger buhtueter Dingrich!”;

     „Un an dan ganzn Theater is de Reichstoogswahl schuld”;,  saht dr Louis.  „Denn hätt Dei Gulus ’ne Strump-Hilf net bestäting sölln,  doß dar — lieberalisch — gesinnt wär,  do hätt dr Lus dos miet drei Liebsten net offs Tapet gebracht.  Dodurch hootr odr de Karten offgedeckt un aus Gift hoot dr Strump-Hilf de Zieg vertauscht!”;

     „Klar wie Kloßbrüh”;,  saht de Karline,  „odr drwaagn blebbts e niedertrachtiger Karl un en Drack kaaf iech ne wiedr ab un kahne Strümp meh,  wennr wiedr ze mier kimmt!”;

¹ = Sozialdemokrat           ² = gehen           ³ = Trottelbearbeitet von pks