Su macht’s d’r Kuckuck
          von Loti Scholz

Nu  hob’n  de  Vögele  alle
ihr  Nast’l  siech  gebaut.
Schließlich  braucht  mer  ne  Wuhning
als  Braitigam  un  Braut.

När  aaner  vun  daar  Sippschaft
blebt  faul  un  baut  kaa  Nast.
Daar  is  zen  Eierleg’n
be  annern  Vug’ln  Gast.

Is  nort  für’sch  Vug’lweib’l
de  Brüterei  verbei,
do  sieht  se  de  Beschering:
Aans  war  e  Kuckucksei.

Un  tut  d’r  Kuckuck  ruff’n,
do  freie  siech  de  Leit;
denn  daar  beschert  uns  allen
ne  lange  Laab’nszeit!Aus :  GLÜCKAUF, anno 1986 N° 4bearbeitet von pks