’s gieht nett

     Dr klaane David-Kordl-Edeward in Gebirg drum war in dr Schul neikumme. Wenn’r aa ’s Schießpuler nett gerod drfundn hoot, obr ofn Kup’ war’r net gefalln. Wie sei Vootr, su war aa aar ewink schüchtern un fahrig, un wenn’r gar fremma¹) Leit in de Aang kriegit, tot’r ’s Güschl net auf.
     Do war nu amool in dr Schul Laasschtund. Dr Harr Lehrer, a guter Maa, schtellit siech nu hie vir de Kinnr un wollt in neia Buchschtoom dan Klan larna. ’s warsch klaane „a”.
     Aar nohm vun Laasemaschinl dan Buchschtoom ro un sat’n dan Kinnern langsam un laut vir. Nu ließ’rsch aanzln noochsoong; erscht kaame de Kinner of dr erschten Bank dra, nocherts of dr zweetn, drittn un aa su wettr. Doß aa alle Kinner dan neia Buchschtoom urndlich merkn sulltn, wur  ’r noch amool aanzeln un in Chur aufgesat. Dos sullt nu aa dr klaane David- Kordl- Edeward machn.
     Do kam obr dr Lehrer an de urachta Adress’. Ar schtellit siech nu vir’n na, un weil’r dacht, dr Gung ferchtit siech eppr gar virn Schulmaaster seiner Drohtbrill, mohm darscha sugar ro un maanit in allr Ruh zu na: „Nun, mein Sohn, Du mußt Deinen Mund soweit aufmachen wie ich und ganz laut rufen:  aaa!”
     Obr mei klans Wardl riehrit siech net, zugn Kup ei wie drham sen Votr sei Kuhnieglmaa²) un quetschit sei Maul zam wie e Beißzang.
     Dr Harr Lehrer gobn gute Wurt, aa biese Wurt, — obr ’s hulf nischt, dr Wartl zuckit³) siech net un war schtilla wie a Meisl. Aus sen grußn, blaua, gutmieting Aang do kunnt mr laasn, als wenn ’r soong wullt: „Loß miech ungeschurn, mach liebr, dos de vun mir wagkimmst, a Quarkfiez is mr liebr, als wie dei olbrigs a!”
     Mei Schulmaastr wullt obr doch noch emool sei Gelick mit’n Edewardl versuchn un maanit: „Sage mir nur, mein Sohn, warum willst du’s denn nicht so machen wie ich:  aaa?  Also recht laut  aaa!  Ich weiß, Du kannst’s doch!”
     Do zwinkerit mei Wardl awink mit seine Aang, wie wenn a gackertr Hah anfange wullt ze kräha, drucksit un knucksit un maanit fir lautr Bußit zum Harrn Lehrer:
      „Du — Du — Du host gut redn! Iie — ie — ie — iech — h — ho — ho doch kaa setts gruß Maul w — wie — D — Du!”  un setzet siech wieder nieder.
     Dr Lehrer obr drehet siech nimm off de Seit, lachit siech aans un dacht fir siech wie dr klaana Edeward: „’s gieht wirklich net!”

¹) = fremde       ²) = Kuhhase = Karnickel      ³) = zuckte

bearbeitet von pks