do fängt dr Uf’n aa, ze raach’n ...

von Bernh. Brückner, Leipzigentnommen dem
„ Erzgebirgischen Heimatblatt “  N° 37 von 1927

De Sonn’ brinnt roh uffs Gaumich-Häusl;
Drinne is Stüb’l frisch geweißt;
A Kaffeekann’ stieht offn Tisch’l;
un ’s Tallerzeig, dos blitzt un gleißt;
De Leit sei Fruh un sei glücklich;
se hoom ja alles frisch un nei.
Do fängt dr Uf’n aa, zr raach’n;
Schu is de ganze Frääd virbei!

De Hirschbäck-Paula hot geheiret,
de Hochzig is’n Tog virbei;
’n Wuning hoom se aa gefund’n,
se zuhng zesamm racht friedlich ei’.
Früh is dos Weibl uffn Damme,
hult Wasser rauf un feiert ei’:
Do fängt dr Uf’n aa ze raach’n ...
Schu is de ganze Frääd virbei!

Beim Schustr-Hilf — gar fei gemütlich —
sitz’n üm Tisch de Hutz’n-Leit,
drzehl’n Geschicht’n, lang un putzig,
v’rtreim gemütlich sich de Zeit.
De Bertha will nu tüchtig hääz’n
un schafft en’n Korb vull Zapp’n rei:
Do fängt dr Uf’n aa ze raach’n ...
Schu is de ganze Frääd virbei!

Geburtstog hot dr Gassl-Henner.
Sei’ Fraa denkt: Schenkst’n Hef’nkließ!
Bald stieht de Rähr’ ehm voll’r Pfanne —
Geroten war’n se hanz gewieß!
In schüpp’l hult se Stöck un Reißig
un richt’t e orndlich Feier nei:
Do fängt dr Uf’n aa ze raach’n ...
Schu is de ganze Frääd virbei!

Zum Schulkfast will Besuch erscheine;
de Miene hot schu aufgetischt.
Endlich, do kumme se gewack’lt —
an Barg hot se dr Reeng drwischt.
’s Wasser, dos truppt’n aus’n Klaadern;
de Miene rennt; se hääzt racht ei:
Do fängt dr Uf’n aa ze raach’n ...
Schu is de ganze Frääd virbei!

An neie Gahr, mei Seifert-Hannl
denkt: Heier gießt de ämol Blei!
Obergelaam hot ebber jedes — —
’s freegt sich: Ob iech gar glücklich sei?
Nu macht se haltig ganz fix Feier,
legt schu zeracht Löff’l un Blei:
Do fängt dr Uf’n aa ze raach’n ...
Se flescht — — un läßt de Gießerei!

bearbeitet von pks